Olika investeringslösningar med iShares ETF:er | iShares Storbritannien - BlackRock (2023)

"Genom att gå in på denna webbplats godkänner du som kund eller potentiell kund att få information på flera språk på denna webbplats."

Dessa villkor styr din användning av denna webbplats. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att du har läst och accepterar dessa villkor. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till informationen på denna webbplats kan vara begränsad till vissa personer i vissa länder. Olika iShares-fonder är registrerade eller auktoriserade i olika jurisdiktioner och är som sådana öppna för offentlig teckning i sådana jurisdiktioner (för privata och professionella investerare enligt den tillämpliga versionen av direktivet om marknader för finansiella instrument (“MiFID”) och för semiprofessionella investerare) i enlighet med kapitalinvesteringskoden). I länder där en eller flera iShares-fonder inte är registrerade eller auktoriserade för offentlig teckning kan enskilda investerare inte ges tillgång till information om sådana iShares-fonder. Viss information kan dock göras tillgänglig för vissa typer av professionella investerare beroende på det berörda landet. BlackRock (Nederländerna) B.V. (”BNBV”) har inte för avsikt att göra information om iShares-fonder tillgänglig för någon person som är förhindrad att se sådan information av sitt hemland eller bolagsstat (om någon). Användare av denna webbplats måste se till att de är lagligt tillåtna att komma åt denna webbplats i sitt land. Användare måste också se till att deras hemvist eller företagsinformation när de går in på denna webbplats är korrekt.

Denna webbplats ägs och drivs av BNBV. Innehållet tillhandahålls och hanteras av BNBV och andra företag inom BlackRock Group (de direkta och indirekta dotterbolagen till BlackRock, Inc., inklusive investeringsförvaltaren, förvaltaren och rådgivaren till iShares-fonderna (i tillämpliga fall), gemensamt kallade "BlackRock ”).

EU-användare – BlackRock följer e-handelsdirektivet från tid till annan.

Regulatorisk status

Denna webbplats har publicerats av BNBV för åtkomst i Tyskland. Företaget är auktoriserat och reglerat av Financial Regulator i Storbritannien, vars registrerade kontor är Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. BAUL är ett registrerat kontor i Nederländerna med företagsnummer 17068311 Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Nederländerna. 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Storbritannien är ett företag som är registrerat som momsregistrerat i Storbritannien med moms under skattenummer 007883250.

Registreringar och listor

Den här webbplatsen anger i vilka länder iShares-fonderna är registrerade för distribution och på vilka av de stora europeiska börserna de europeiska iShares-fonderna också är noterade. De amerikanska iShares-produkterna är inte registrerade och/eller listade i Tyskland och kan därför inte erbjudas offentligt i Tyskland.

Begränsade investerare

iShares-fonderna erbjuds inte eller riktas till invånare i något land där (a) iShares-fonderna inte är licensierade eller registrerade för försäljning och där licensiering eller försäljning skulle strida mot värdepapperslagarna i det landet skulle brytas, (b) spridning av information om iShares-fonderna via Internet är förbjuden och/eller BNBV är inte auktoriserat eller kvalificerat att göra något sådant erbjudande eller uppmaning. Denna webbplats och informationen på denna webbplats ska inte tolkas som reklam, ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa några andelar eller aktier i iShares-fonderna som nämns på denna webbplats, och inte heller får sådana andelar eller aktier erbjudas eller säljas i någon land där detta skulle strida mot värdepapperslagstiftningen i det berörda landet.

I synnerhet har andelarna i de irländska, tyska, schweiziska och luxemburgska iShares-fonderna inte varit och kommer inte att registreras enligt Securities Act från 1933 ("Securities Act of 1933") eller någon statlig värdepapperslagstiftning i USA. Aktierna får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i USA till, för konto eller förmån för någon amerikansk person, förutom i enlighet med ett undantag från regleringsbestämmelserna i Securities Act från 1933 och alla tillämpliga värdepapperslagar i någon stat USA eller i samband med en transaktion som inte omfattas av dessa bestämmelser. Återutbud eller återförsäljning av enheter i USA eller till amerikanska personer kan bryta mot amerikansk lag. "US Person" avser varje person eller enhet som av Securities Exchange Commission från tid till annan anses vara en "US Person" i enlighet med Rule 902(k) i Securities Act från 1933 eller av iShares styrelseledamöter. Fonder som ska betecknas som sådana. Andelar i de irländska, tyska, schweiziska och luxemburgska iShares-fonderna får inte köpas, ägas av eller förvärvas med tillgångarna i ett ERISA-system såvida det inte finns ett lämpligt undantag. Ett "ERISA-program" definieras som (i) en pensionsplan enligt avdelning I i United States Employee Retirement Income Security Act från 1974, i dess ändrade lydelse (ERISA), eller (ii) ett individuellt pensionskonto eller -program i enlighet med avsnitt 4975 i United States Internal Revenue Code från 1986, med ändringar.

Dessutom får andelar i de irländska, tyska, schweiziska och luxemburgska iShares-fonderna inte köpas av personer som är personer i USA, och inte heller förvärvas av personer som anses vara amerikanska personer i enlighet med US Commodity Exchange Act, i dess ändrade lydelse (den "CEA") och dess föreskrifter. Utesluter transaktioner som är undantagna från denna regel och transaktioner som inte omfattas av tillämpliga reglerande bestämmelser i Investment Company Act 1940 eller CEA”.

De irländska, tyska, schweiziska och luxemburgska iShares-fonderna är inte och kommer inte att vara auktoriserade för offentlig distribution i Kanada eftersom de irländska, tyska, schweiziska och luxemburgska iShares-fonderna inte har fått något prospekt från någon värdepapperskommission eller annan tillsynsmyndighet i Kanada eller någon annan. provinsiellt eller federalt territorium i landet lämnades in. Denna webbplats är inte och ska under inga omständigheter tolkas som en reklam eller någon annan åtgärd för att främja något offentligt erbjudande av andelar i Kanada. Ingen kanadensisk bosatt i den mening som avses i Kanadas inkomstskattelag får förvärva andelar i de irländska eller tyska iShares-fonderna eller acceptera någon överföring av sådana andelar såvida inte en sådan person har tillåtelse att göra det enligt tillämplig kanadensisk delstats- eller provinslag.

Användare av denna webbplats måste omedelbart meddela BNBV via e-post om någon information som är tillgänglig för en användare på denna webbplats skulle få användaren, BlackRock eller en iShares-fond att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning. I sådana fall måste användaren (a) upphöra med åtkomsten till webbplatsen, (b) omedelbart förstöra all sådan information (inklusive eventuella kopior därav) som laddats ner eller skrivits ut från denna webbplats, (c) ignorera sådan information och (d) behandla sådan information. information konfidentiellt och avstå från att sprida den.

Riskvarningar

investeringsrisker

iShares-fonder kanske inte är lämpliga för alla investerare och BlackRock garanterar inte prestanda för iShares-fonder. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet och priset på aktier eller aktier (som kan handlas på begränsade marknader) i iShares-fonderna, och intäkterna från dem, kan gå ner såväl som upp och en investerare kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Om en investerare investerar i en iShares-fond denominerad i en annan valuta än den i det land där investeraren är bosatt, kan investerarens avkastning stiga eller minska till följd av valutafluktuationer. Valutakursförändringar kan påverka värdet av investeringar som innehåller valutaexponering.

Eventuella prognoser eller exempel (inklusive beräkningar som används häri) på denna webbplats är endast för illustrativa syften och garanteras inte vara korrekta, fullständiga eller aktuella.

Skattesatser, skattestatus för iShares-fonder, beskattning av investerare och eventuella skatteförmåner kan ändras från tid till annan. Ändringar i skattelagstiftningen i alla jurisdiktioner där en iShares-fond är registrerad, korsnoterad, marknadsförd eller investerad kan påverka iShares-fondens skattestatus, värdet av den relevanta iShares-fondens investeringar i den berörda jurisdiktionen, förmågan hos relevanta hindra iShares-fonder från att uppnå sitt investeringsmål och/eller ändra avkastningen efter skatt för investerare. Tillgängligheten och värdet av investerarskatteavdrag beror på varje investerares individuella omständigheter. Skatteinformationen på denna webbplats är inte uttömmande och utgör inte juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Potentiella investerare uppmuntras att rådfråga sina skatterådgivare angående deras individuella skattesituation och skattekonsekvenserna av en investering i iShares-fonden.

Viktig information om iShares-fonderna finns i det relevanta iShares-fondprospektet, varav kopior finns tillgängliga på denna webbplats eller från din mäklare eller finansiella rådgivare. Se iShares Funds prospekt för en fullständig beskrivning av riskerna med att investera i fonderna.

Andelar i iShares fonder kan köpas eller säljas under dagen på en eller flera börser (sekundärmarknad) genom en godkänd mellanhand. Andelar i iShares-fonder kan endast tecknas på eller lösas in direkt från iShares-fonderna (primärmarknaden) av auktoriserade deltagare i mycket stora emissions-/inlösenvolymer.

När du investerar i en iShares-fond köper du aktier i ett bolag som är noterat på en eller flera börser. Priset på aktier bestäms av utbud och efterfrågan. Ett sådant pris återspeglar inte nödvändigtvis värdet per andel av tillgångarna i den iShares-fonden. Aktiekursen kan när som helst visa en rabatt eller premie jämfört med substansvärdet. På grund av ETF:s struktur förväntas det dock att en betydande rabatt eller premie på substansvärdet inte kommer att vara hållbar på lång sikt.

Anslutna företag till BNBV kan handla med värdepapper i iShares-fonderna. Dessutom kan BlackRock, dess anställda och andra fonder som förvaltas av BlackRock från tid till annan förvärva värdepapper i iShares-fonderna, andelar i de underliggande värdepapperen eller optioner i värdepapper i iShares-fonderna.

Informationen om iShares-fonder som tillhandahålls på denna webbplats är endast i informationssyfte och utgör inte investeringsråd, en personlig rekommendation eller en uppmaning att köpa eller sälja dessa produkter.

Börshandlade fonder ("ETFer")

Resultatet och intäkterna för varje iShares-fond baseras på resultatet och intäkterna för de tillgångar som fonden innehar, minus uppkomna kostnader. Som ett resultat av detta är varje iShares-fonds resultat föremål för fluktuationer, vilket i sin tur är ett resultat av fluktuationer i de underliggande tillgångarnas resultat och inkomst. De värdepapper som ingår i ett aktieindex kan också prestera sämre än ränteplaceringar och underprestera aktieinvesteringar som representerar andra marknader, segment eller sektorer. Eftersom börser kan vara öppna dagar då iShares-fonder inte handlas, kan priserna på värdepapper i en iShares-fonds portfölj ändras utan att en investerare kan köpa eller sälja aktier i en iShares-fond den dagen.

Vissa iShares-fonder kan använda derivat. Detaljer om detta finns i respektive försäljningsprospekt. Användningen av derivat innebär särskilda risker. Som ett resultat kan iShares-fonder vara föremål för kreditrisk med avseende på relevanta handelspartner.

Att investera i en iShares-fond innebär ofta att investera på internationella marknader. Utöver de allmänna riskerna förknippade med finansiella investeringar innebär internationella investeringar risken att det investerade kapitalet inte återvinns eller endast delvis återvinns på grund av ogynnsamma växelkursfluktuationer, olika redovisningsstandarder eller ekonomisk eller politisk instabilitet i de berörda länderna. Värdet av investeringar i iShares-fonder som investerar i ekonomier och marknader som är mindre utvecklade än etablerade ekonomier (inklusive tillväxtmarknader) kan vara föremål för större fluktuationer på grund av ökad osäkerhet om hur de fungerar och möjligheten till lägre handelsvolymer.

Börshandlade råvaror (ETC)

iShares fysiska ETC:er är börshandlade råvaror. Dessa är varken värdepappersfonder eller börshandlade indexfonder. De fysiska iShares ETC:erna är räntebärande värdepapper som backas upp av de underliggande metallerna. Till skillnad från de irländskt etablerade iShares-fonderna som emitterar aktier, utfärdas värdepapperen för alla fysiska iShares ETC:er i form av obligationer som är noterade och handlas som Hävstångsvärdepapper.

Priserna på ädelmetaller är i allmänhet mer volatila än andra tillgångsslag. Därför har sådana investeringar en högre riskprofil och större komplexitet än andra investeringar. Dessutom representerar fysiska iShares ETC:er begränsade regressförpliktelser, vars avräkning enbart baseras på den underliggande säkrade egendomen. Om de säkrade tillgångarna inte är tillräckliga förblir öppna fordringar obetalda.

investeringsrådgivning

Innehållet på denna webbplats är av allmän karaktär och är avsett att informera investerare, potentiella investerare och deras professionella mellanhänder om förekomsten och potentiella fördelar med att investera i iShares-fonder. Den här webbplatsen är dock inte avsedd att tillhandahålla specifik investeringsrådgivning (inklusive men inte begränsat till investerings-, finansiell, juridisk, redovisnings- eller skatterådgivning), och inte heller att ge några rekommendationer om lämpligheten av iShares-fonder för en viss investerares omständigheter. Om du behöver investeringsrådgivning, kontakta en oberoende mäklare eller finansiell rådgivare. Innan du investerar bör du söka lämplig rådgivning angående värdepapper, beskattning eller andra lagar som påverkar dig personligen.

Immateriella rättigheter

"iShares®"och"Blackrock®"är registrerade varumärken som tillhör BlackRock Inc., eller dess närstående företag i USA och dess närstående företag i andra länder.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SÅ VAD GÖR JAG MED MINA PENGAR, ATT INVESTERA FÖR EN NY VÄRLD, och BYGD FÖR DESSA TID, är registrerade varumärken som tillhör BlackRock Inc., eller dess dotterbolag i USA och från anslutna företag i andra länder Alla andra varumärken, servicemärken eller registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra former av immateriella rättigheter. Allt innehåll ägs och kontrolleras av BNBV eller den part som tilldelats innehållet. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ska ingenting på denna webbplats tolkas som att det ger någon licens eller rättighet under någon upphovsrätt, patent, varumärke eller annan immateriell egendomsrätt som tillhör BNBV eller någon tredje part. All återgivning av information eller data, i synnerhet användningen av text och grafik, kräver ett förhandsgodkännande av BNBV eller den part som tilldelats innehållet.

SEDOLTM-koder publicerade på denna webbplats (a) förblir London Stock Exchange plc:s immateriella egendom och publiceras under licens av BNBV och (b) får inte reproduceras av någon person som går in på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från London Stock Exchange plc omfördelas. SEDOL™ och SEDOL Masterfile™ är varumärken som tillhör London Stock Exchange plc och används under licens.

Innehåll och användning av denna webbplats

Den här webbplatsen är endast avsedd för ditt personliga och internt bruk och får inte användas för något kommersiellt syfte (vare sig det är i vinstsyfte eller inte) såvida du inte är en finansiell rådgivare som söker information om iShares-fonder för dina kunder.

Du som användare får inte sälja, kopiera, publicera, distribuera, överföra, modifiera, publicera, reproducera och/eller skapa sekundära verk från informationen eller programvaran från denna webbplats. Du får inte omdistribuera några sidor, text, bilder eller innehåll från denna webbplats med hjälp av "framing" eller liknande teknologier. Du bekräftar att du inte på annat sätt är behörig att använda innehållet på denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats, inklusive text, grafik, länkar och/eller andra element, har utarbetats med hjälp av källor, material och system som tros vara tillförlitliga och korrekta och tillhandahålls dig i befintligt skick och tillgängligt.

BlackRock lämnar inga utfästelser och lämnar inga garantier av något slag, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, gentemot dig eller någon tredje part, inklusive men inte begränsat till utfästelser och garantier om noggrannhet, aktualitet, fullständighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång i tredje parts rättigheter och/eller renheten hos datavirus.

Länkar till andra webbplatser tillhandahålls för din bekvämlighet och ska inte tolkas som ett stöd för sådana webbplatser, deras innehåll, produkter och/eller tjänster av BlackRock eller vice versa. BlackRock tar inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser (oavsett vilken form sådant innehåll har) och din användning av sådana tredje parts webbplatser sker på egen risk. BlackRock garanterar inte att alla länkar kommer att fungera och ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av eventuella fel eller utelämnanden till följd av användningen av dessa länkar.

Internetprogramvara och överföringsproblem kan resultera i felaktiga eller ofullständiga kopior av information och material när de laddas ner och visas på en användares dator. BlackRock ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel, ändringar eller utelämnanden som inträffar vid överföring eller nedladdning av information eller material.

BlackRock försöker uppdatera innehållet på denna webbplats och säkerställa dess riktighet. BlackRock garanterar dock inte att detta innehåll eller något annat innehåll, material och/eller erbjudanden är lämpliga eller korrekta som visas på, hänvisas till, länkas till eller görs tillgängligt via denna webbplats. Trots yttersta försiktighet kan viss information på denna sida ha ändrats sedan den senast uppdaterades. BlackRock garanterar eller garanterar inte heller att denna webbplats, driften av denna webbplats, innehållet på denna webbplats eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är felfri, virusfri eller fri från skadliga komponenter, eller att din användning på denna webbplats och dess innehåll är oavbrutet.

varning

BlackRock ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några skador, inklusive men inte begränsat till direkta eller indirekta, speciella, oförutsedda skador eller följdskador, förluster eller utgifter, i samband med denna webbplats och användningen av den, eller någon parts oförmåga att använda det, eller i samband med underlåtenhet att utföra någon tjänst, fel, utelämnande, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring, datavirus, linje- eller systemfel, även om BlackRock eller dess agenter var medvetna om möjligheten av sådan skada, förlust eller kostnad. BlackRock gör ingen begränsning eller uteslutning av ansvar för dödsfall eller personskada till följd av dess vårdslöshet eller där det skulle vara förbjudet enligt lag (inklusive reglerna från den brittiska finansmyndigheten). Användningen av hyperlänkar till andra Internetkällor sker på egen risk.

Om du är missnöjd med webbplatsen eller dess innehåll, vänligen kontakta BlackRock Advisors (UK) Limited på +44 (0) 845 357 7000. Men i alla händelser är din enda gottgörelse att sluta använda denna webbplats och dess innehåll.

Anspråk relaterade till din användning av vår webbplats

Om en tredje part begär ersättning från BlackRock i samband med din användning av denna webbplats, samtycker du härmed till att hålla BlackRock skadeslös för alla förluster, kostnader, handlingar, förfaranden, anspråk, skadestånd, utgifter (inklusive rimliga juridiska kostnader och arvoden) eller skulder. som BlackRock ådragit sig direkt till följd av eller till följd av din ignorering eller bristande efterlevnad av dessa villkor och/eller din felaktiga användning av denna webbplats i sin helhet.

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra parten för någon förlust eller skada som den andra parten lidit av någon anledning utanför den första partens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strömavbrott.

dataskydd

Om du överför personlig information till BNBV via denna webbplats kommer BNBV att behandla den i enlighet med dess dataskyddsbestämmelser, som finns under rubriken dataskydd.

Internet är inte ett helt säkert medium och även om BlackRock strävar efter att säkra all konfidentiell information som överförs till det, kan konfidentialitet och sekretess för sådan information som överförs över Internet inte garanteras.

Anti-penningtvätt

Ytterligare identifikationshandlingar kan krävas för din investering till följd av penningtvättsbestämmelser. Ytterligare information finns i prospektet eller annat grundläggande dokument för den relevanta iShares-fonden.

Index Friskrivningsklausuler

"Barclays Capital" och "Barclays US Government Inflations-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays UK Government Inflations Linked Bond Index, Barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Emerging Markets Asien Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Aggregate Bond Index, iShares Corpor Barclays Euro ex-Financials Interest Rate Hedged, Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro-Aggregate Financial Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Short Treasury (0-12 månader) Bond Index, Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 15- 30 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Euro Government Inflations-Linked Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Barclays Global Aggregate Bond Index, Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Barclays World Government Inflations-Linked Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index, Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index, Barclays Spain Treasury Bond Index och Barclays US Aggregate Bond Index“ och Marken von Barclays Bank PLC , die zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors eller deren verbundene Unternehmen lizenziert wurden. iShares® är en unik Marke av BlackRock Fund Advisors eller ihrer verbundenen företag. Die zugrunde liegenden Indizes were von Barclays Capital unterhalten. Barclays Capital ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, von State Street, des Distributors eller eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen. BFA har en licensvereinbarung mit dem Indexanbieter zur Nutzung der zugrunde liegenden Indizes geschlossen. BFA oder ihre verbundenen Unternehmen nehmen eine kostenlose Weiterlizenzierung der Rechte an den zugrunde liegenden Indizes an die Gesellschaft vor.

Copyright © 2015, Citigroup Index LLC. Alla rättigheter förbehållna. CITIGROUP är ett registrerat världsomspännande varumärke och servicemärke som tillhör Citigroup Inc. eller dess dotterbolag och används under licens av BlackRock Advisors (UK) Limited eller vissa av dess dotterbolag. Reproduktion av Citigroup-data och information är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Citigroup Index LLC ("Citigroup"). iShares ETF är inte sponsrad, rekommenderad, säljs eller främjas av Citigroup, och Citigroup gör inga utfästelser om lämpligheten av att investera i denna fond. På grund av risken för mänskliga eller mekaniska fel, garanterar Citigroup inte riktigheten, adekvatheten, fullständigheten eller tillgängligheten av någon data och information och ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhålls från användningen av sådan data eller information. CITIGROUP GER INGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA; INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR AV SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ANVÄNDNING. Citigroup ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, speciella eller följdskador i samband med användningen av Citigroups data och information.

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® och TecDAX® är registrerade varumärken som tillhör Deutsche Börse AG.

Die EURO STOXX®, EURO STOXX® Banks, EURO STOXX® Health Care, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX® Technology, EURO STOXX® Telecommunications, STOXX® Asia/Pacific 600 Real Estate Cap, STOXX® EU Enlarged 15, STOXX ® Europe 50 , STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Mat och dryck, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX ® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, STOXX® Europe600, STOXX® Europe 600 Utilities, STOXX® Europe Large 200, STOXX® Europe Large 200 ® Europe Mid 200, STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® Europe Small 200, STOXX® Global Select Dividend 100 och STOXX® Americas 600 Real Estate Cap. und/oder ihrer Lizenzgeber. Die Indizes blev under en licens från STOXX ägda. Die auf den Indizes basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft or beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

"Dow Jones", Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30, Dow Jones China Offshore 50, Dow Jones Global Titans 50, Dow Jones Industrial Average och Dow Jones U.S. Select Dividend” är varumärken och/eller servicemärken som tillhör Dow Jones & Company, Inc. och har licensierats för användning av BlackRock Asset Management Deutschland AG för vissa ändamål. BlackRock Asset Management Deutschland AG:s iShares ETF:er sponsras inte, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Dow Jones och Dow Jones gör inga utfästelser om lämpligheten av att handla med denna/de här produkter.

"Dow Jones" och "Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index" är servicemärken som tillhör Dow Jones & Company, Inc. och har licensierats för användning för vissa ändamål av BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares ETF är inte sponsrad, godkänd, såld eller främjad av Dow Jones. Dow Jones gör inga utfästelser om lämpligheten av att investera i fonderna.

Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM och Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM är en gemensam produkt av Dow Jones Index , marknadsföringsnamnet och det licensierade varumärket som tillhör CME Group Index Services LLC ("CME-index") och SAM Indexes GmbH ("SAM") och har licensierats för användning. "Dow Jones®", "[DJSI Index]SM" och "Index/Dow Jones" är servicemärken som tillhör Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") och har licensierats till CME-index och, för vissa ändamål, till BlackRock Advisors (UK) Limited underlicensierad. Dow Jones, CME Indices, SAM och deras respektive dotterbolag representerar BlackRock Advisors (UK) ltd enbart för utarbetandet av Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM och Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” / “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Weapons and Pornography SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol , Tobacco, Gambling , Armaments, Guns and Pornography SM” (”Indexet”) och deras respektive servicemärken tillgängliga i samband med iShares.

"Dow Jones", "UBS", "Dow Jones-UBS CommoditySM" och "DJ-UBSCISM" är servicemärken som tillhör Dow Jones & Company, Inc. och UBS AG och är var och en avsedda att användas för specifika ändamål av BlackRock Asset Management Deutschland AG licensierad. BlackRock Asset Management Deutschland AG:s iShares ETF, som härrör från Dow Jones-UBS CommoditySM, sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av Dow Jones, UBS eller något av deras respektive dotterbolag eller dotterbolag och varken Dow Jones, UBS eller någon av deras företag, deras respektive dotterbolag eller dotterbolag gör utfästelser om lämpligheten av att investera i denna produkt.

Euronext Index B.V. innehar alla rättigheter i förhållande till AEX-Index® ("Indexet"). Euronext Index B.V. På inget sätt sponsrar, stödjer eller är på annat sätt involverad i utfärdandet och erbjudandet av produkten. Euronext Indices B.V frånsäger sig allt ansvar gentemot tredje part för felaktigheter i de uppgifter som ligger till grund för indexet, för fel, fel eller utelämnanden i beräkningen och/eller spridningen av indexet, eller för det sätt på vilket det används i samband med utfärdandet och erbjudandet av produkten. "AEX®" och "AEX-Index®" är registrerade varumärken som tillhör Euronext N.V. eller dess dotterbolag.

"FTSE®" är ett gemensamt varumärke som tillhör London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ('FT') och används av FTSE International Limited ('FTSE') under licens. FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, FTSE UK Dividend + Index, FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index och FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index publiceras av eller på på deras vägnar beräknat av FTSE International Limited ("FTSE"). Varken London Stock Exchange eller FT eller FTSE stöder, stöder eller marknadsför iShares ETF:er. Du är inte på något sätt förknippad med honom. Du frånsäger dig allt ansvar i samband med emission, drift och handel med produkterna. FTSE innehar alla upphovsrättigheter och databasrättigheter i förhållande till indexets beståndsdelar och listan över beståndsdelar i indexet. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit en fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och databasrättigheter i samband med skapandet av dessa produkter.

FTSE 100 beräknas av FTSE International Limited. Denna produkt är inte rekommenderad, sponsrad eller marknadsförd av FTSE. Alla upphovsrätter i indexdata och indexbolagslistor ägs av FTSE. BlackRock Asset Management Deutschland AG har beviljats ​​en fullständig licens av FTSE att använda denna upphovsrätt för att skapa produkten. "FTSETM" är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange Limited och Financial Times Limited och används av FTSE International Limited under denna licens.

"FTSE®" är ett varumärke som tillhör London Stock Exchange plc och Financial Times Limited, "MIB" är ett varumärke som tillhör Borsa Italiana SpA ("Borsa Italiana"); båda används under licens av FTSE International Limited ("FTSE"). FTSE MIB Index beräknas av FTSE med stöd av Borsa Italiana. Varken FTSE eller dess licensgivare eller Borsa Italiana sponsrar, stöder eller marknadsför iShares ETF:er. De är inte på något sätt anslutna till det och har inget ansvar för dess emission, drift eller handel. FTSE innehar alla upphovsrätter till indexets beståndsdelar och listan över beståndsdelar i indexet. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit full licens från FTSE för att använda dessa upphovsrätter vid skapandet av denna produkt.

'FTSE®' är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ('FT'), 'NAREIT®' är ett varumärke som tillhör National Association of Real Estate Investment Trusts ('NAREIT') och ' EPRA®' är ett varumärke som tillhör European Public Real Estate Association ("EPRA"). FTSE använder alla sådana märken under licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index och FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index publiceras av FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index Limited ("FTSE"). Varken London Stock Exchange, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA stöder, stöder eller marknadsför iShares ETF:er. Du är inte på något sätt förknippad med honom. Du frånsäger dig allt ansvar i samband med emission, drift och handel med produkterna. FTSE, Euronext N.V., NAREIT och EPRA innehar alla upphovsrätts- och databasrättigheter i förhållande till indexets beståndsdelar och listan över beståndsdelar i indexet. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit en fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och databasrättigheter i samband med skapandet av dessa produkter.

"FTSE®" är ett gemensamt varumärke som tillhör London Stock Exchange plc och Financial Times Limited ("FT"). "FTSEurofirst®" är ett gemensamt varumärke som tillhör FTSE International Limited ("FTSE") och Euronext N.V. ("Euronext"). FTSEurofirst 100 Index och FTSEurofirst 80 Index sammanställs och beräknas av eller på uppdrag av FTSE. Varken London Stock Exchange, FT, FTSE eller Euronext stöder, stöder eller marknadsför iShares ETF:er. Du är inte på något sätt förknippad med honom. Du frånsäger dig allt ansvar i samband med emission, drift och handel med produkterna. FTSE och Euronext innehar alla upphovsrättigheter och databasrättigheter i förhållande till indexets beståndsdelar och listan över beståndsdelar i indexet. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit en fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och databasrättigheter i samband med skapandet av dessa produkter.

"FTSE®" är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange ("LSE") och Financial Times Limited ("FT"), "Macquarie™" är ett varumärke som tillhör Macquarie Bank Limited och dess dotterbolag. Båda varumärkena används under licens av FTSE International Limited ("FTSE"). FTSE, Macquarie, LSE och FT frånsäger sig allt ansvar (oavsett om det är vårdslöst eller på annat sätt) gentemot någon person för eventuella fel i Indexet. Varken FTSE, Macquarie, LSE eller FT är skyldiga att flagga fel i Indexet. BlackRock Advisors (UK) Limited har licensierat från FTSE användningen av sådan upphovsrätt och databasrättigheter i samband med sammanställningen av iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

Die här nämnt Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Non-financials Index, Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10Y (Mellan), Markit iBoxx Euro Sovereigns inflationsindex Nom. (Mellan), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 (Mid) och Markit iBoxx Tips Inflationslänkat Index Nom. (Mid) sin egendom av Markit Indices Limited och har licenser. IShares ETF:er har tagits fram av Markit Indices Limited.

Markit iBoxx är ett registrerat varumärke som tillhör Markit Indices Limited och har licensierats för användning av BlackRock Asset Management Deutschland AG. Markit Indices Limited godkänner, stöder eller rekommenderar inte BlackRock Asset Management Deutschland AG och följande: iShares ETF:er. Dessa produkter rekommenderas eller säljs inte av Markit Indices Limited och Markit Indices Limited ger inga utfästelser om lämpligheten av att investera i produkterna.

"J.P. Morgan" och "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" är varumärken som tillhör JPMorgan Chase & Co., registrerade för användning för vissa ändamål av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC") var licensierade. iShares® är ett registrerat varumärke som tillhör BTC.
JP Morgan är indexleverantör av det underliggande indexet. JP Morgan är inte ett dotterbolag till fonden, BFA, State Street, distributören eller något av deras respektive dotterbolag.
JP Morgan tillhandahåller finansiell, ekonomisk och investeringsinformation för finansvärlden. JP Morgan undersöker och underhåller J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global och Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Tillägg till och raderingar från värdepapper i obligationsindexen för tillväxtmarknader ska inte tolkas som en bedömning av ett värdepappers investeringsresultat.

Markit iBoxx är ett registrerat varumärke som tillhör Markit Indices Limited och har licensierats för användning av BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited eller iShares plc är inte godkänd, godkänd eller rekommenderad av Markit Indices Limited. Denna produkt är inte sponsrad, godkänd eller såld av Markit Indices Limited. Markit Indices Limited ger inga utfästelser om lämpligheten av att investera i produkten.

Fonden sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av Morningstar. Morningstar lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av andelar i fonden eller till allmänheten om lämpligheten av att investera i värdepapper i allmänhet eller fonderna i synnerhet, eller vad gäller förmågan hos Morningstar Emerging Markets Corporate Bond. Index ("Index") , för att återspegla den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna. Morningstars förhållande till företaget eller BlackRock Group är enbart det som en licensgivare till BlackRock Group i förhållande till vissa Morningstar- och Index-varumärken och varumärken som ägs av Morningstar utan hänsyn till BlackRock Group, företaget eller fonden definierade, sammansatta och beräknade. Morningstar har ingen skyldighet att ta hänsyn till behoven hos BlackRock Group eller fondens aktieägare vid fastställande, sammansättning eller beräkning av Indexet. Morningstar ansvarar inte för att bestämma priset och storleken på fondens innehav, tidpunkten för emission eller försäljning av andelar, eller bestämma eller beräkna ekvationen med vilken fondens andelar kan omvandlas till kontanter som är involverade i den. Morningstar har ingen skyldighet eller ansvar i samband med administration, marknadsföring eller handel med fondandelar. Morningstar gör inga utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av Indexet eller någon data som ingår däri och Morningstar ska inte hållas ansvarigt för några fel, utelämnanden eller avbrott i det.

Morningstar lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande de resultat som ska erhållas av BlackRock Group, fondens aktieägare eller någon annan person eller enhet från användningen av indexet eller någon data som ingår däri. Morningstar lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på indexet eller någon data som ingår däri och frånsäger sig uttryckligen alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål eller användning. Utan hinder av det föregående ska Morningstar inte under några omständigheter hållas ansvarigt för några särskilda, bestraffande, direkta eller följdskador (inklusive förlorad vinst) som uppstår till följd av användningen av indexet eller data som ingår däri, även om Morningstar har informerats om möjligheten. av sådana skador.

iShares-fonder sponsras, stöds eller marknadsförs inte av MSCI. MSCI har inget ansvar för dessa fonder eller några index som dessa fonder är baserade på. Prospektet innehåller mer detaljerad information om den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och eventuella anslutna fonder.

"Nasdaq®", "Nasdaq-100®" och "Nasdaq-100 Index®" är varumärken som tillhör Nasdaq Stock Market Inc. (tillsammans och dess dotterbolag kallade "företagen") och har licensierats för användning av BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares ETF är inte utfärdad, godkänd, såld eller marknadsförd av företagen. Företagen garanterar inte och ansvarar inte för produkten.

Nasdaq®, Nasdaq 100 är registrerade varumärken som tillhör NASDAQ OMX Group, Inc. (detta företag tillsammans med dess dotterbolag kallade "gruppen") och är licensierade för användning till BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. Produkten i fråga har inte kontrollerats av koncernen med avseende på laglighet och lämplighet. Den relevanta produkten utfärdades, stöddes, såldes eller marknadsfördes av koncernen. GRUPPEN GER INGA GARANTIER OCH ANSVARAR INGET ANSVAR FÖR PRODUKTEN.

Nikkei Stock Average är upphovsrättsskyddat och beräknas av Nihon Keizai Shimbun, Inc., den enda och exklusiva ägaren till upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i själva Nikkei Stock Average och metoderna som används för att beräkna Nikkei Stock Average. Nihon Keizai Shimbun, Inc. (licensgivare) licenserar till licenstagaren att använda Nikkei-aktiens genomsnitt som grund för den börshandlade fonden (ETF). ETF:en sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av licensgivaren och det finns ingen koppling mellan den och ETF:n annat än licensiering till licenstagaren. ETF:n hanteras uteslutande på licenstagarens risk och licensgivaren påtar sig ingen skyldighet eller ansvar för licenstagarens administration eller transaktioner med ETF:n.

Nikkei 225 är upphovsrättsskyddad och beräknad av Nikkei Inc. med hjälp av en oberoende utvecklad metod. Nikkei Inc. är den enda och exklusiva ägaren till upphovsrätten och andra immateriella rättigheter relaterade till Nikkei 225, inklusive metoden som används för att beräkna Nikkei 225. Nikkei Digital Media Inc., som auktoriserats av Nikkei Inc., har licensierat till licenstagaren användningen av Nikkei 225 överförd som bas för fonden. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media Inc. sponsrar, stöder, säljer eller marknadsför inte fonden. Förutom att licensiera licenstagaren att använda vissa varumärken och använda Nikkei 225 för fonden, är Nikkei Inc. och Nikkei Digital Media Inc. inte på något sätt anslutna till fonden. Inga tredje parts rättigheter härrör från licensavtalet mellan Nikkei Digital Media Inc. och licenstagaren. Fonden förvaltas på Licenstagarens egen risk och Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media Inc. har inga skyldigheter och tar inget ansvar för Licenstagarens förvaltning eller transaktioner av Fonden. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media Inc. tar inget ansvar för informationens riktighet eller för beräkningen av fonden eller någon information som finns däri. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media Inc. har inte åtagit sig att fortsätta publicera Nikkei 225 och ska inte hållas ansvariga för några fel, förseningar, avbrott, avstängning eller avbrytande av sådan publicering. Nikkei Inc. och Nikkei Digital Media Inc. har rätt att ändra beskrivningen av aktierna i Nikkei 225, beräkningsmetoden för Nikkei 225 och alla andra detaljer om Nikkei 225, och att publicera Nikkei 225 utan något ansvar till licensgivaren eller någon tredje part avbryta eller avbryta.

"Standard & Poor's®", "S&P®" är registrerade varumärken och "S&P Commodity Producers Agribusiness, S&P Emerging Market Infrastructure, S&P Global Clean Energy, S&P Global Timber & Forestry, S&P Global Water, S&P Commodity Producers Gold, S&P Listed Private Equity , S&P Commodity Producers Oil and Gas, S&P 500, S&P 500 Minimum Volatility och S&P SmallCap 600 är varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC och har licensierats för användning för specifika ändamål av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. iShares® är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. iShares ETF:er är inte sponsrade, rekommenderade, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P ger inga utfästelser om lämpligheten av att investera i denna produkt.

De värdepapper som presenteras i denna publikation stöds varken, tilldelas, säljs eller marknadsförs av SIX Group eller SIX Swiss Exchange AG. Allt ansvar är uteslutet. SBI® är ett registrerat varumärke som tillhör SIX Swiss Exchange AG. Dess användning kräver en licens.

De licensierade indexenEURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50®, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large, Swiss Leader Index , Swiss Market Index, Swiss Market Index Mid, STOXX® Europe 50, Swiss Bond Index Domestic Government 1-3, Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 och Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 är immateriella rättigheter (som även inkluderar de registrerade varumärken) tillhörande STOXX Limited, Zürich, Schweiz och/eller dess licensgivare (nedan kallade "licensgivare"). iShares ETF:er är inte på något sätt sponsrade, godkända, sålda eller marknadsförda av STOXX och/eller dess licensgivare och varken STOXX eller dess licensgivare ska ha något ansvar med avseende på dem.

iShares ETF är inte sponsrad, rekommenderad, säljs eller marknadsförs av SIX Swiss Exchange och SIX Swiss Exchange ger inga utfästelser om lämpligheten av att investera i denna produkt. SMI® är ett registrerat varumärke som tillhör SIX Swiss Exchange, vars användning kräver en licens.

ATX (Austrian Traded Index) är ett registrerat varumärke som tillhör Wiener Börse AG. Emittenten beviljades en licens att använda ATX i samband med denna fråga. Denna produkt är varken skapad, sponsrad, såld eller marknadsförd av WBAG.

© 2021 BlackRock, Inc. Med ensamrätt. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SÅ VAD GÖR JAG MED MINA PENGAR, ATT INVESTERA FÖR EN NY VÄRLD, och BYGD FÖR DESSA TID, är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess amerikanska dotterbolag och andra. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

avvikelse

BlackRock förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Du kan se den aktuella versionen av villkoren på denna webbplats.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor och din tillgång till och användning av denna webbplats och dess innehåll styrs av engelsk lag och engelska domstolar ska ha icke-exklusiv jurisdiktion.

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, kommer alla andra bestämmelser att förbli opåverkade. Den ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara bestämmelsen ska ersättas med en effektiv, juridiskt tillåten och verkställbar bestämmelse som motsvarar det ekonomiska intresset.

© 2021 BlackRock (Netherlands) B.V. Registrerat företag med registreringsnummer 17068311. Alla rättigheter förbehållna. Samtal kan övervakas eller spelas in enligt lag.

FAQs

Is BlackRock iShares a good investment? ›

Ultimately, Blackrock's iShares ETF offerings are so comprehensive and well-regarded that most investors should be able to find a fund that suits their goals. To learn more about our rating and review methodology and editorial process, check out our guide on how Forbes Advisor rates investing products.

What is the difference between BlackRock and iShares? ›

iShares is a collection of exchange-traded funds (ETFs) managed by BlackRock, which acquired the brand and business from Barclays in 2009. The first iShares ETFs were known as World Equity Benchmark Shares (WEBS) but have since been rebranded. U.S.

How to win money with ETF? ›

Dividend-paying equity ETFs offer potential capital gains from increases in the prices of the stocks your ETF owns, plus dividends paid out by those stocks. Bond fund ETFs may provide more reliable interest income from investments held in government bonds, agency bonds, municipal bonds, corporate bonds, and more.

How to invest in iShares BlackRock? ›

While you can't purchase our funds directly on our website, investors have multiple options for buying iShares ETFs:
 1. Fidelity Investments. At Fidelity, you can start with as little as $1 when you buy fractional shares of iShares ETFs. ...
 2. Online Brokerage Account. ...
 3. Investment professional.

What's the best ETF to buy right now? ›

7 Best ETFs to Buy Now
ETFYTD performance as of June 2
Ark Innovation ETF (ARKK)33.2%
Global X MSCI Greece ETF (GREK)28.8%
Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)2.5%
iShares Gold Trust (IAU)6.8%
3 more rows
Jun 5, 2023

What is the rate of return for BlackRock stock? ›

Compare BLK With Other Stocks
BlackRock ROI - Return on Investment Historical Data
DateTTM Net IncomeReturn on Investment
2022-06-30$7.41B13.90%
2022-03-31$7.67B14.32%
2021-12-31$7.45B13.51%
51 more rows

Is iShares or Vanguard better? ›

Comparing the iShares and Vanguard all-in-one growth ETFs, again, there are slight differences. iShares gives you more US equity exposure (36.5% vs 31%) and less Canadian equity (20.51% vs 23.2%). Vanguard, on the other hand, gives you better global exposure to bonds.

What is the advantage of iShares? ›

Value. iShares' range of ETFs makes it convenient to invest for the long term, minimize risk, and match financial goals with what matters to you.

Do millionaires invest in ETFs? ›

Millionaires think defensively, too, and they often get rich by diversifying their portfolios through a mix of stocks, bonds, mutual funds, ETFs, and various other securities.

Can you become a millionaire by investing in ETFs? ›

You can become a millionaire with ETFs if you invest enough money. The reality is, it is absolutely possible to become a millionaire by buying exchange-traded funds alone -- but you need to invest enough money in them to make that happen.

Can I make a living from ETFs? ›

Their prices will fluctuate throughout the day, like stocks do. You can make money from ETFs by trading them. And some ETFs pay out the money the ETF makes to investors. These payments are called distributions.

What is the minimum amount to invest in BlackRock? ›

The Automatic Investment Plan (“AIP”) allows you to invest in your BlackRock funds on a periodic basis for a minimum of $50 per fund.

Can I put my money in BlackRock? ›

Online dealing. An online broker is an investing tool that helps people buy and sell trusts, stocks, bonds and funds. You can buy and hold shares in BlackRock-managed investment trusts through most online brokers.

What is the minimum investment in BlackRock iSHARES? ›

There is no minimum investment, but you cannot purchase less than 1 share of the ETF.

What are the top 5 ETFs to buy? ›

Best-performing large-cap ETFs
SymbolFund name5-year return
SMHVanEck Semiconductor ETF23.12%
XSDSPDR S&P Semiconductor ETF22.64%
TANInvesco Solar ETF22.30%
SOXXiShares Semiconductor ETF21.74%
1 more row
Jun 1, 2023

What ETF has the highest average return? ›

100 Highest 5 Year ETF Returns
SymbolName5-Year Return
TQQQProShares UltraPro QQQ21.47%
QCLNFirst Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund20.61%
XLKTechnology Select Sector SPDR Fund20.46%
VGTVanguard Information Technology ETF19.55%
93 more rows

Which ETF will grow the most? ›

Best growth ETFs
 • iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) ...
 • Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) ...
 • Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) ...
 • Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) ...
 • Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) ...
 • iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) ...
 • SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG)
6 days ago

Which asset class has highest return? ›

The U.S. stock market is considered to offer the highest investment returns over time. Higher returns, however, come with higher risk. Stock prices typically are more volatile than bond prices.

What is a good rate of return on shares? ›

According to conventional wisdom, an annual ROI of approximately 7% or greater is considered a good ROI for an investment in stocks. This is also about the average annual return of the S&P 500, accounting for inflation. Because this is an average, some years your return may be higher; some years they may be lower.

What is the best performing financial asset? ›

The best performing Asset Class in the last 30 years is US Technology, that granded a +13.50% annualized return. The worst is US Cash, with a +2.20% annualized return in the last 30 years.

What company is better than Vanguard? ›

In our 2022 Best Online Brokers reviews, Fidelity earned higher scores than Vanguard in almost every category we ranked. To be fair, it isn't easy to compare two brokers that have distinct business models and different target customers.

What is the fastest growing Vanguard ETF? ›

The fastest growing fund managed by U.S. asset management company Vanguard is the Vanguard Energy Index Fund. Over the year to January 16, 2023, the ETF generated an annual return of 44.19 percent. Vanguard's fastest growing mutual fund was also the Vanguard Energy Index Fund, which grew by 38.4 percent.

What is Vanguard's best-performing ETF? ›

The largest Vanguard ETF is the Vanguard 500 Index Fund VOO with $314.81B in assets. In the last trailing year, the best-performing Vanguard ETF was VGT at 32.40%. The most recent ETF launched in the Vanguard space was the Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES on 03/09/23.

What are 3 advantages of ETFs? ›

ETFs can offer lower operating costs than traditional open-end funds, flexible trading, greater transparency, and better tax efficiency in taxable accounts.

What are the pros and cons of ETFs? ›

In addition, ETFs tend to have much lower expense ratios compared to actively managed funds, can be more tax-efficient, and offer the option to immediately reinvest dividends. Still, unique risks can arise from holding ETFs, as well as tax considerations depending on the type of ETF.

How does iShares make money? ›

BlackRock is the parent company for the iShares group of ETFs, the largest global provider of ETFs. 1 BlackRock derives the majority of its revenue from investment advisory and administrative fees charged to its clients.

Should I invest in BlackRock or Vanguard? ›

For example, investors who want to participate in socially and environmentally conscious asset growth strategies may prefer working with BlackRock, while investors who want a simple long-term strategy to provide retirement income may prefer working with a company such as The Vanguard Group.

Is Fidelity better than BlackRock? ›

BlackRock's brand is ranked #602 in the list of Global Top 1000 Brands, as rated by customers of BlackRock. Their current market cap is $108.30B. Fidelity Investments's brand is ranked #162 in the list of Global Top 1000 Brands, as rated by customers of Fidelity Investments.

What is BlackRock most invested in? ›

Top 50 BlackRock Holdings
StockCompany NameAverage Buy Price
AAPLApple Inc$33.96 (+449.7%)
MSFTMicrosoft Corp$81.35 (+311.8%)
AMZNAmazon Com Inc$56.85 (+127.5%)
NVDANvidia Corporation$47.96 (+780.1%)
49 more rows

How to save $1 million dollars in 5 years? ›

Tips for Saving $1 Million in 5 Years
 1. Capitalize on Compound Interest. ...
 2. Leverage Your Job. ...
 3. Establish Daily, Weekly and Monthly Savings Goals. ...
 4. Identify Ways to Increase Your Income. ...
 5. Find Simple Investments to Grow Your Money. ...
 6. Cut Expenses.
Mar 20, 2023

How much do I need to save to be a millionaire in 5 years? ›

How to become a millionaire in 5 years
Account balanceCumulative amount invested
After two years$354,549$315,660
After three years$553,370$473,490
After four years$768,096$631,320
After five years$1,000,000$789,150
2 more rows
Apr 10, 2023

What stocks are rich people buying? ›

Here are nine of the current stocks the wealthiest people in the world are buying.
 • Alphabet (GOOG)
 • Amazon (AMZN)
 • Colgate-Palmolive (CL)
 • Constellation Energy (CEG)
 • Dollar General (DG)
 • Meta Platforms (META)
 • Microsoft (MSFT)
 • PayPal Holdings (PYPL)
Nov 16, 2022

How much money do I need to invest to make $500 a month? ›

Bottom Line. To generate $500 a month in passive income you may need to invest between $83,333 and $250,000, depending on the asset and investment type you select.

Can I live off interest on a million dollars? ›

Once you have $1 million in assets, you can look seriously at living entirely off the returns of a portfolio. After all, the S&P 500 alone averages 10% returns per year. Setting aside taxes and down-year investment portfolio management, a $1 million index fund could provide $100,000 annually.

How much should I start investing in ETFs? ›

Low barrier to entry. There is no minimum amount required to begin investing in ETFs. All you need is enough to cover the price of one share and any associated commissions or fees.

Do ETFs pay you monthly? ›

If you own shares of an exchange-traded fund (ETF), you may receive distributions in the form of dividends. These may be paid monthly or at some other interval, depending on the ETF.

Do you pay taxes on ETFs every year? ›

Just as with individual securities, when you sell shares of a mutual fund or ETF (exchange-traded fund) for a profit, you'll owe taxes on that "realized gain." But you may also owe taxes if the fund realizes a gain by selling a security for more than the original purchase price—even if you haven't sold any shares.

What are the negatives of ETFs? ›

So it's important for any investor to understand the downside of ETFs.
 • Disadvantages of ETFs. ETF trading comes with some drawbacks, which include the following:
 • Trading fees. ...
 • Operating expenses. ...
 • Low trading volume. ...
 • Tracking errors. ...
 • Potentially less diversification. ...
 • Hidden risks. ...
 • Lack of liquidity.

Is investing in BlackRock a good investment? ›

Much of BlackRock's returns can be traced to its excellent dividend. In fact, BlackRock has one of the best dividends in the market in terms of yield and consistency. It pays out a $5-per-share quarterly dividend at a yield of 3%, which is higher than the S&P 500 average of about 1.6%.

Why is BlackRock so powerful? ›

BlackRock is a top shareholder across a wide range of global industries that include oil and gas, technology, retail, big banks, healthcare, weapons manufacturing, and much more. All this makes BlackRock one of the most powerful corporate actors on the planet, whose influence touches every aspect of our daily lives.

Who is bigger Vanguard or BlackRock? ›

Vanguard ended 2022 with $5.02 trillion in institutional assets globally, down 7.1% from $5.41 trillion in 2021, while BlackRock ended 2022 with $4.83 trillion in institutional assets, down 15.1% from $5.69 trillion in 2021.

Is it safe to invest in BlackRock? ›

Summary. BlackRock has solid fundamentals and is fairly valued, making it a reliable investment option. BlackRock has some decent growth opportunities and limited risks.

How do I withdraw money from BlackRock? ›

You can withdraw funds from our Active Investor Portal by visiting www.blackrock.com/529 . Click "Sign In" on the top right and then "Mutual Fund & 529 Accounts" in the pull-down menu.

How much does it cost to invest in BlackRock? ›

Fees Under BlackRock
Non-Wrap Fee Schedule for Equity and Balanced Investment Strategies
Asset LevelsAnnual Fee
First $1,000,0001.00%
Next $2,000,0000.75%
Next $7,000,0000.60%
2 more rows
Jul 18, 2022

Is iShares cheaper than Vanguard? ›

As you can see from the table below, even the ticker symbols are similar! However, these iShares ETFs are cheaper with a 20% MER, . 04% less than Vanguard's all-in-one ETFs.

How do I invest my money to make money? ›

Here are some of the best ways to invest so you build wealth that lasts.
 1. Stock ETFs and mutual funds. ...
 2. Low-cost index funds. ...
 3. Real estate (or REITs) ...
 4. Money market funds. ...
 5. Online savings accounts. ...
 6. Treasury bills. ...
 7. Certificates of Deposit.
Jan 6, 2023

Is iShares better than Vanguard? ›

Comparing the iShares and Vanguard all-in-one growth ETFs, again, there are slight differences. iShares gives you more US equity exposure (36.5% vs 31%) and less Canadian equity (20.51% vs 23.2%). Vanguard, on the other hand, gives you better global exposure to bonds.

Will BlackRock stock go up? ›

BlackRock Inc (NYSE:BLK)

The 17 analysts offering 12-month price forecasts for BlackRock Inc have a median target of 770.00, with a high estimate of 920.00 and a low estimate of 542.00. The median estimate represents a +13.17% increase from the last price of 680.41.

How does BlackRock make money on iShares? ›

BlackRock is the parent company for the iShares group of ETFs, the largest global provider of ETFs. 1 BlackRock derives the majority of its revenue from investment advisory and administrative fees charged to its clients. Among BlackRock's major competitors are The Vanguard Group, State Street Corp.

Which is better Vanguard S&P 500 Index Fund or ETF? ›

ETFs carry more flexibility; they trade like stocks and can be bought and sold throughout the day. Mutual fund shares price only once per day, at the end of the trading day, but may benefit from economies of scale. While Vanguard fees are low in many of its products, ETFs tend to be more tax-efficient.

How much do you need to invest with BlackRock? ›

The Automatic Investment Plan (“AIP”) allows you to invest in your BlackRock funds on a periodic basis for a minimum of $50 per fund.

Will BlackRock go under? ›

BlackRock is currently under evaluation in probability of bankruptcy category among related companies.

Why are stocks better than ETFs? ›

Pros: Returns can be higher than ETFs: Even though stocks are generally a riskier investment, the returns can be greater, especially if the company is growing quickly. Commission-free trading options: There are many commission-free options that allow you to trade stocks without spending an extra penny.

Does BlackRock own Pfizer? ›

The three largest shareholders of Pfizer, J&J and Merck are Vanguard, SSGA and BlackRock, the multi-trillion dollar funds which make investments on behalf of their clients and keep a cut for their service.

Who are the 7 owners of BlackRock? ›

BlackRock was founded in 1988 by Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein, and Keith Anderson to provide institutional clients with asset management services from a risk management perspective.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 09/10/2023

Views: 6143

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.